Vedtægter

Vedtægter for

Det Maritime Ribe

Det Maritime Ribe er et samarbejde mellem følgende foreninger:


Ribe Sejlklub, Ribe Bykernes Beboerforening, Musik og kulturforeningen Quedens, Gammelt Præg/Ribe Bybevaring og Ribe Træskibslaug.


Sammenslutningen er hjemmehørende i Ribe, Esbjerg Kommune.Sammenslutningens formål er:


At afholde det årlige Smakketræf med smakkesejlere og traditionelle skibe fra hele landet og

det nordtyske Vadehav.

At afholde den årlige Maritime dag i Ribe med lokale aktører fra Nationalpark Vadehavet og vadehavsområdet.

At styrke og formidle kendskabet til den maritime kulturhistorie og tradition i Ribe og Vadehavet.

At iværksætte aktiviteter der kan styrke det maritime miljø i Ribe.


Ledelse/tegningsret/hæftelse


Det maritime Ribe ledes af en styregruppe bestående af ét medlem udpeget fra hver af de samarbejdende foreninger.

Styregruppen vælger formand, kasserer og sekretær og tegnes af formand og kasserer.

For sammenslutningen forpligtelser hæfter alene sammenslutningens formue.


Optagelse


Foreninger, der aktivt kan støtte formålet, kan optages i Det Maritime Ribe


Årsmøde

Årsmødet er højeste myndighed for Det Maritime Ribe.

Årsmødet afholdes i 4. Kvartal.


På årsmødet:


Aflægges regnskab for året aktiviteter.

Konstituering af styregruppe for det kommende år.

Beslutning om det kommende års aktiviteter.


Årsmødet kan beslutte at opløse Det Maritime Ribe.

Ved opløsning fordeler årsmødet evt. aktiver blandt lokale foreninger, der opfylder Det Maritime

Ribes formål.